Máme zájem

Uvítali bychom Vaši osobní návštěvu a
podrobnější prezentaci vašich řešení.

Potřebujeme poradit

Pomohlo by nám zaslání videí s ukázkami
řešení ATTIS.

Jsme pokročilí

Zašlete nám prosím demoverzi,
prozkoumáme si ji sami.

01

Strategické řízení

Ikona - Strategické řízení

Strategické cíle jsou manažerským nástrojem pro definici požadovaného budoucího stavu organizace.

Modul ATTIS Strategické řízení umožňuje hierarchicky definovat strategické cíle, nastavit akční plány, úkoly a odpovědnosti, hodnotit plnění, sdílet relevantní informace pomocí Osobní stránky a dokumentovat je.

Podporuje Change Management, Balanced ScoreCard, Change management, Lean Canvas a další business modely. Nespornou výhodou systému je možnost přehledně a rychlé zavést změny cílů napříč celou organizací.

Detailní popis
02

Procesní řízení

Ikona - Procesní řízení

Modul ATTIS Procesní řízení umožňuje efektivní definici celkové procesní architektury (typy procesů, podprocesů a jejich hierarchie a vzájemné vazby) a jednotlivých procesů (SIPOC diagram, matice odpovědnosti RACI a další volitelné atributy).

Modelování procesů formou procesních map a aktivity diagramů podle definované notace a řízená distribuce modelů všem aktérům pomocí Osobní stránky.

Podpora řízení a zlepšování procesů včetně měření výkonnosti, evidence opatření a úkolů, sdílení procesní dokumentace.

Detailní popis
03

Řízení úkolů

Ikona - Řízení úkolů

ATTIS podporuje intuitivní práci s úkoly dle jejich typu a work-flow (běžné úkoly, úkoly z porad či projektů, sběr požadavků pro podporu IT – Help Desk, žádanky, nápravné opatření, zjištění z interních auditů, seznámení s dokumentem apod.). Zobrazování v Osobní stránce uživatele.

Kontrola plnění uživatelem a nadřízeným včetně možnosti delegace v týmu. Generování automatických úkolů dle stanovených pravidel pro jednotlivce i pro skupiny uživatelů. Možnost přiložení dokumentů.

Přehledy plnění úkolů dle typů, jejich stavů a aktérů, upomínky a mailové notifikace.

Detailní popis
04

Řízení rizik

Ikona - Řízení rizik

ATTIS umožňuje efektivní tvorbu a správu registru hrozeb a zranitelností a katalogu rizik. Poskytne podporu při analýze rizik (identifikace a hodnocení rizik) a ošetřování rizik (evidence a správa opatření). Systém je kompatibilní a konfigurovatelný podle požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27001, zák. 320/2001 o finanční kontrole a zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a dalších standardů včetně nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. ATTIS vám poskytne komplexní podporu při auditech a kontrolách systému řízení rizik.

Detailní popis
05

Řízená dokumentace

Ikona - Řízená dokumentace

ATTIS vás podpoří při tvorbě a správě systému řízené dokumentace (např. smlouvy, řády, směrnice, řídící akty, metodiky, pracovní postupy apod.). Umožní vám efektivní schvalování, řízenou dokumentovanou distribuci nových a změněných dokumentů definovaným skupinám pracovníků pomocí Osobní stránky. Obsahuje také sdílený registr smluv a objednávek. ATTIS zasílá hromadné oznámení všem dotčeným osobám a formou úkolů vyžaduje povinné seznámení se dokumentem.

Detailní popis
06

Řízení kvality

Ikona - Řízení kvaltity

ATTIS vám umožní tvorbu a správu registru libovolných externích požadavků stanovených legislativou, závaznými normami, standardy kvality a definice způsobu jejich naplnění (vazby na dokumentaci, procesy, projekty, rizika, indikátory, …). ATTIS využijete také pro tvorbu interních standardů organizace v oblastech jako je bezpečnost práce, hygienická pravidla apod. Náš systém vám umožní komplexní podporu při interních auditech a kontrolách.

Detailní popis
07

Řízení výkonnosti

Ikona - Řízení výkonnosti - KPI

Modul Řízení výkonnosti podporuje definici individuálních indikátorů (metrik, ukazatelů, cílů), jejich typů (OKR – Objectives and key result, PI- Performance indicator, KPI -Key performance indicator) a struktur výkonnostních modelů.

Umožňuje nastavení kvantitativních i kvalitativních parametrů měření, automatizované nebo „ruční“ vyhodnocování dosahovaných výsledků.

Pomáhá při zlepšování a dosahování výsledků pomocí metody- 5 x proč?, podporuje definici kořenové příčiny a evidenci nápravných opatření včetně jejich vyhodnocování.

Detailní popis
08

Řízení lidských zdrojů – HR

Ikona - Řízení lidských zdrojů HR

ATTIS podporuje definici organizační struktury, a to včetně dynamických struktur (dočasné týmy) popis pracovních míst, rolí a přiřazení konkrétních pracovníků.

Individualizované pohledy jednotlivých pracovníků (přehledy podřízených pracovních míst a „svých“ pracovních míst s jejich pracovní náplní, obecnými povinnostmi a specifickými povinnostmi vyplývajících ze zařazení do procesů a projektů).

Evidence docházky, work-flow schvalování dovolené, komplexní agenda výkazů práce.

Detailní popis
09

Řízení kompetencí

Ikona - Řízení kompetencí

ATTIS podporuje tvorbu kompetenčních modelů, definici a stanovení úrovně požadovaných vlastností, znalostí, dovedností a postojů. Hodnocení úrovně dosažených kompetencí u jednotlivých pracovníků na základě hodnocení nadřízeného pracovníka a provedení souběžného sebe hodnocení pracovníkem. Tvorba plánu vzdělávání jednotlivých pracovníku z katalogu vzdělávacích aktivit (kurzů), nastavení rozvojových cílů, sběr požadavků na další vzdělávání. ATTIS je pro vás uceleným nástrojem pro správu a rozvoj kompetencí zaměstnanců.

Detailní popis
10

Řízení zdrojů

Ikona - Řízení zdrojů

ATTIS vám umožní definovat typy a kategorie aktiv – zdrojů (stoje, budovy, zařízení apod.), evidenčních dat a jejich řízení (plány oprav a údržby, ošetření rizik, přiřazení procesům, projektům, apod.), včetně stanovení hodnoty jednotlivých aktiv.

Obsahuje mimo jiné katalog informačních aktiv (primárních i sekundárních), včetně jejich vzájemných vazeb. Umožňuje hodnocení informačních aktiv z hlediska důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

Detailní popis
11

Řízení projektů a zakázek

Ikona - Řízení projektů

ATTIS vám umožní definovat komplexní strukturu projektů (zakázek), jejich typů, etap a milníků, přiřazení projektového týmu, sdílení projektové dokumentace, přehledy stavů realizace dílčích projektů, Gantovy diagramy nebo zásobník projektů.

Pomáhá při každodenním řízení projektů formou průběžného vyhodnocování úspěšnosti realizace, evidence projektových úkolů, vykazování práce na projektech, sledovaní finančních a časových ukazatelů.

Detailní popis
12

Řízení vztahů se zákazníky

Ikona - Řízení vztahů se zákazníky - CRM

ATTIS jako komplexní manažerský nástroj umožňuje evidenci business příležitostí a jejich správu, plánování, evidenci a vyhodnocování obchodních aktivit, správu a sdílení obchodní dokumentace (kontakty, nabídky, smlouvy, emaily, faktury apod.).

S ATTIS CRM máte přehledné a kompletní informace o svých klientech, což vám umožňuje lépe cílit prodejní a marketingové aktivity a kampaně. Systém vám pomáhá vytvářet silné vztahy se zákazníky, zvyšovat jejich spokojenost a efektivnější řídit prodejní procesy.

Detailní popis
13

ServiceDesk

Ikona - ServiceDesk

ATTIS Vám umožní vytvářet a spravovat různé typy požadavků nebo hlášení o závadách (na opravu, údržbu, nákup, servisní zásah, inovační podnět apod.) a to jak od interních, tak i externích uživatelů. ServiceDesk je klíčovým prvkem pro udržení plynulých a efektivních procesů v organizaci. Jeho funkcionalita nejenže poskytuje uživatelskou podporu, ale také přispívá k dlouhodobé stabilizaci a růstu organizace zajištěním, že stěžejní služby jsou provozovány co nejefektivněji a bezproblémově.

 

Detailní popis