Řízení rizik

Řízení rizik - katalog rizik

Zapojte do řízení rizik celou organizaci..

ATTIS podporuje analýzu a hodnocení rizik, automatické výpočty významu rizika a řízení opatření k předcházení rizikům. Opatření v ATTIS řiďte v týmu prostřednictvím individualizovaných úkolů. Delegujte správu aktiv na jejich vlastníky. Identifikovaná rizika přímo propojte se zdroji (aktivy), cíli, indikátory, procesy, projekty a zdroji vaší organizace.

S ATTIS si vytvořte konzistentní model řízení rizik skrze celou organizaci bez složitého zaškolení aktérů. Aktivně reagujte na aktuální hrozby a rizika. Veškerá hodnocení dle jejich významu sledujte jednoduše pomocí semaforu, který vám poskytuje rychlý přehled o stavu rizik.

ATTIS vám umožňuje evidenci stávajících a navrhovaných opatření včetně Plánu zvládání rizik, Prohlášení o aplikovatelnosti a další, a umožní vám jejich export nebo tisk. ATTIS vám poskytne komplexní podporu při auditech a kontrolách systému řízení rizik.

V Excelu rizika neuřídíte..

ATTIS komplexně podpoří tvorbu a správu vašich Registrů hrozeb a zranitelností, včetně Katalogu rizik. Umožní vám agilně provádět analýzu rizik, včetně identifikace a hodnocení, a také řešit rizika pomocí zavádění, evidence a správy opatření. ATTIS je kompatibilní a konfigurovatelný podle požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27001, zákon 320/2001 o finanční kontrole, zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a dalších standardů. ATTIS vám poskytne komplexní podporu pro dodržování nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.

Při řízení rizik podporujeme dva přístupy. Základní verze systému umožňuje hodnocení rizik na základě stupnic závažnosti dopadu a pravděpodobnosti výskytu. ATTIS vyhoví všem požadavkům na řízení ekonomických rizik ve veřejné správě dle metodiky MFČR a uplatníte jej také při řízení strategických a projektových rizik a v dalších obdobných případech.

Rozšířená verze odpovídá požadavkům na řízení informačních rizik dle normy ISO 27001, Zákona o kybernetické bezpečnosti a odpovídajících vyhlášek a doporučení NUKIB. Umožňuje efektivní řízení opatření pro ochranu všech hmotných i nehmotných aktiv organizace a trvalé zlepšování prostřednictvím definic zranitelností. Komplexní systém řízení rizik v ATTIS propojte aktivně s evidencí zdrojů, včetně aktiv a informačních aktiv.

 

Řízení rizik - karta rizika